ANBI

Stichting Fietsen Alle Jaren Fryslân (FAJF) is door de belastingdienst
per 01 januari 2020 erkend als ANBI stichting. (Algemeen Nut Beogende Instelling)

ANBI-informatie

De Stichting FAJF als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) heeft voordelen voor ons en voor donateurs. Zo mogen donateurs van een ANBI hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De volledige gegevens van de stichting FAJF vind je hieronder:

Naam
Stichting Fietsen Alle Jaren Fryslân

Doelstelling
De stichting FAJF heeft als doel:

a. ouderen en mensen met een beperking in contact brengen met
anderen, zoals buurtbewoners, medewerkers van een woonzorgcentrum, wijkcentrum en/of buurthuis, sponsoren/begunstigers, mantelzorgers, en passanten, teneinde hun geestelijk- en sociaal-emotioneel welzijn en gevoel te verbeteren.

b. het bevorderen van en het opkomen voor de belangen van fietsers van alle leeftijden;

c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren van met name fietsactiviteiten middels riksja’s met
    begeleiding, voor vorenstaande doelgroep;
  • het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan
    het doel bevorderlijk kunnen zijn;
  • samenwerking met instellingen en organisaties die op soortgelijk
    gebied als dat van de stichting werkzaam zijn;
  • alle andere wettige middelen.

RSIN/fiscaal nummer
859888629

Contactgegevens
Rixtwei 353
8915JD Leeuwarden

Bestuurssamenstelling
Hieronder de samenstelling van het bestuur van FAJF

Beleidsplan en rapportage

Bezoldiging
Bestuursleden en vrijwilligers krijgen alleen een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten.